AV

Voorzover niet anders overeengekomen, gelden voor de door Ibuildings uit te voeren werkzaamheden de "Algemene Voorwaarden Ibuildings, versie 1 juni 2013". Download de Ibuildings Algemene voorwaarden versie juni 2013 als PDF bestand. Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

Voor contracten die voor die datum zijn afgesloten gelden, voor zover niet anders overeengekomen, de "Algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie", Fenit 2003. Gedeponeerd bij de griffie van De Arrondissementsrechtbank te Den Haag dd. 03-06-2003.

Download de Algemene voorwaarden, versie Fenit als PDF bestand.

Contact

Heeft u naar aanleiding van de hierboven beschreven algemene voorwaarden nog aanvullende vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Formulier verzonden.

Wij nemen snel contact met u op.